Butikken har lukket d. 23/12 & 30/12 - Samt alle lørdage i december, januar og februar
Levering indenfor 1-3 dage
Fri fragt uden omdeling ved køb for mere end DKK 600,-
Handels- Og Reklamationsbetingelser For Erhverv

Handelsbetingelser For Erhverv

LEVERINGSBETINGELSERNES ANVENDELSE
Nedenstående leveringsbetingelser er gældende for alle mellem sælgeren og køberen indgåede aftaler og anses for vedtaget med sælgerens fremsendelse af ordrebekræftelse til køberen.

LEVERINGSAFTALE
Bindende aftale mellem sælgeren og køberen foreligger først, når køberen har modtaget ordrebekræftelse, eller såfremt sælgerens levering i henhold til aftalen finder sted. Vil køberen påberåbe sig uoverensstemmelse mellem ordre og ordrebekræftelsen, må denne fremsætte sine indsigelser skriftligt og straks. Sælgeren er ikke forpligtet til at foretage leverancer af dele og/eller ydelser ud over det i ordrebekræftelsen fastsatte, med mindre der indgås særskilt aftale herom mellem parterne.

SØGNING VIA NUMMERPLADE / MANUELT OPSLAG
Hovwdiaudi.dk bruger et avanceret opslagssystem for at finde frem til den rigtige bilmodel via en nummerplade. Men da de data vi kan hente fra det danske motorregister desværre ikke altid er komplette, kan der opstå enkelte tilfælde, hvor systemet ikke rammer rigtigt. Det samme gør sig gældende ved manuelle opslag. Det er derfor vigtig, at du kontollerer oplysningerne på varerne inden bestilling og visuelt sammenligner varen med den oprindelige vare inden monteringen påbegyndes.

LEVERING OG FRAGTOMKOSTNINGER.

Pakker 0- 20 kg. leveres med Post Nord. Større pakker og paller leveres med Danske Fragtmænd.
Leveringstiden er normalt 1-3 arbejdsdage, fra du har sendt din bestilling til, at du modtager varerne. Med arbejdsdage mener vi mandag til fredag. Kan vi ikke levere, vil du blive kontaktet.

Priser:
Køb for mere end eller lig med DKK 600,- pris for levering med Post Nord uden omdeling* = gratis
Køb for mere end eller lig med DKK 600,- pris for levering med Post Nord med omdeling = DKK 49,-
Køb for mindre DKK 600,- pris for levering med Post Nord uden omdeling* = DKK 29,-
Køb for mindre DKK 600,- pris for levering med Post Nord med omdeling = DKK 49,-
Køb uanset beløb, pris for levering med Danske fragtmænd = DKK 499,-
* Levering med postnord uden omdeling, er kun mulig hvis du bestiller online på hovwdiaudi.dk.

Bemærk vedr. forsendelser med Danske fragtmænd.
Der skal være en tilstede på leveringsadressen når Danske fragtmænd kommer for at aflevere din forsendelse. Er der ikke mulighed for, at der kan være en til at modtage forsendelsen, tages denne med på en fragtcentral, hvor du selv skal hente denne.  Du kan mod gebyr få Danske fragtmænd til at køre din forsendelse ud til dig igen.
Hvis du har en besked/instruks til Danske fragtmænd, kan du skrive denne i bemærkninger ved bestilling. Det er dog vores erfaring at det kan svinge meget fra chauffør til chauffør, om de overholder/reagere på disse.

Udland:

Vi sender kun varer i Danmark.

Leveringstiden er ansat efter sælgers bedste skøn, men er uden forbindende. Forsinkelser fra sælgers side berettiger ikke køber til annullering af ordren eller til erstatning, medmindre leveringen forsinkes i mere end 3 uger efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringstid, idet levering foretaget indenfor denne frist i enhver henseende betragtes som rettidig levering.

Leveringen kan stilles i bero, så længe køber misligholder nogen forpligtelse overfor sælger, uanset om misligholdelsen vedrører den pågældende eller tidligere leveringer. Såfremt der, uanset af hvilken grund, skulle være tvivl med hensyn til købers betalingsevne til betalingstiden, er sælger berettiget til at nægte levering, indtil køberen har stillet en af sælger fastsat passende sikkerhed for betaling.
Såfremt levering forsinkes på grund af købers forhold, er køber forpligtet til at betale til aftalt betalingstid, ligesom køber forpligter sig til at afholde sælgers opbevaringsudgifter efter sælgers opgørelse og til de af sælger fastsatte priser for opbevaring.

Sælger er berettiget til at foretage delleverancer, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Levering i henhold til aftalen sker AB FABRIK (EX WORKS), således at køber bærer risikoen for hændelige begivenheder efter leveringstidspunktet, med mindre andet er aftalt. Køber drager selv omsorg for forsikring af varen efter levering, med mindre andet er aftalt. Såfremt sælger påtager sig levering på anden måde end ovenfor anført, skal den tilbudte pris forhøjes med sælgers fragtomkostninger samt eventuelle udgifter til forsikringer leveringen vedrørende.

Sælger påtager sig intet ansvar for ikke opfyldelse af sælgers forpligtelser i henhold til afgivne tilbud eller accepterede ordrer som følge af force majeure, så som krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, nedlagt eksport- importforbud eller nogen årsag i øvrigt, der ligger udenfor sælgers kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af varen. Såfremt mangelfri eller rettidig levering ændres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at vedvare længere end 2 måneder, skal køber dog være berettiget til at annullere afgivne ordrer og indgåede aftaler, uden at dette skal anses for misligholdelse.

Det påhviler sælger, såfremt sælger måtte anse at påberåbe sig nogen af de ovennævnte leveringshindringer, ufortøvet at underrette køber om hindringens opståen og det antagelige tidspunkt for hindringens ophør.

VED MODTAGELSEN
Ved modtagelsen af dine varer er det vigtig at du kontrollerer, at alle varere i forhold til følgesedlen/fakturaen er modtaget og at alle er i intakt stand og ikke har lidt overlast i forbindelse med transporten.

Vi opfordrer på det kraftigste til:
1. at hvis der skulle mangle nogle vare i forhold til din faktura/følgeseddel kontakter os inden 5 hverdage, da dette gør det lettere for os at spore tilbage hvad der er sket under behandling/ pakning af dine vare, og derved give dig medhold i manglen og sende de manglede vare afsted til dig. 
2. at der ved transportskader vare reklameres indenfor max 5 hverdage. Dette letter din bevisbyrde for, at skaden er opstået under transporten til dig og dermed var til stede på leveringstidspunktet.

Hvis din vare har kosmetisk skade anbefaler vi dig til ikke at den tages i brug, før du har kontaktet Hovwdiaudi.dk. Har varen været i brug, kan du som kunde have svært ved at bevise skaden.

Anmeldelse af beskadigede varer bedes ske via mail via reklamationsformularen, som du finder her.

ANSVAR FOR MANGLER
Såfremt der konstateres mangler ved det leverede i henseende til konstruktion, fremstilling eller materialer forpligter sælgeren sig og er sælgeren berettiget til at afhjælpe disse, såfremt manglerne kan lægges sælger til last.

Køber skal dog, straks denne konstaterer manglen, skriftligt reklamere herover samt stille leverancen til sælgers disposition med henblik på udbedring af den konstaterede mangel. Er manglen af en sådan karakter, at reparationen ikke kan udføres på monteringsstedet, skal køberen returnere de mangelfulde dele til sælger med henblik på reparation/udskiftning af delene.

Transport af mangelfulde dele mellem sælger og køber sker for købers regning og risiko. Mangelfulde dele, som udskiftes, forbliver sælgers ejendom.

Såfremt sælger ikke efterkommer købers anmodning om udbedring indenfor rimelig tid, mister, sælger retten til at foretage afhjælpning af manglen.

Køberen er herefter berettiget til at lade manglen afhjælpe og/eller kræve erstatning hos sælgeren samt eventuelt hæve aftalen i overensstemmelse med Købelovens regler herom. Sælgerens ansvar omfatter ikke mangler, som viser sig ved materiale, der er leveret af køberen, eller mangler ved en af køberen forlangt konstruktion.

Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte funktionsvilkår og ved rigtig anvendelse af produktet. Ansvaret omfatter ikke fejl og mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller urigtig montering fra købers side eller konstruktionsændringer foretaget af køber uden sælgers samtykke eller fejl ved en af køberen udført reparation eller lignende.

Efter at risikoen for leverancen er gået over på køberen, har sælger intet ansvar for mangler udover det i nærværende punkt foreskrevne.

Dette gælder ethvert tab, manglerne måtte forårsage, som f.eks. driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tabte avancer eller enhver anden form for indirekte tab, som tænkes kan. Sælgers ansvar gælder kun for mangler, som viser sig indenfor 2 år fra den dag, leverancen anmeldes at være klar til levering.

Anvendes leverancen mere intensivt end aftalt eller forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes mangelsperioden tilsvarende.

Prøvemontering.
Vi anbefaler altid at lave en komplet prøvemontering af dele bestilt hos Hovwdiaudi, da det i visse tilfælde kan være nødvendigt at tilpasse delene. Specielt når vi taler om dele til klassiske biler. Eventuelle reklamationer skal fortages FØR lakering af de modtaget dele. Hovwdiaudi dækker ikke omkostninger til lakering m.v.

BETALING
Vi modtager følgende kort: Dankort, VisaDankort, Visa, VisaElektron & Mastercard.
I henhold til gældende regler for betalingskort på Internet, trækkes pengene først fra din konto, når vi sender pakken fra os.

Kredit/konto: Erhvervskunder med gyldigt CVR nummer kan tildeles en kredit konto, typisk løbende md. +10 dage. Kontakt os for at høre nærmere herom.

Faktura betales kontant ved leveringen, med mindre andet skriftligt er aftalt. Det leverede forbliver sælgers ejendom, indtil købesummen og enhver anden ydelse, herunder renter og eventuelle omkostninger, er fuldt erlagt.
Det følger heraf, at sælger er berettiget til i misligholdelsestilfælde at tage det solgte tilbage i henhold til Lov om køb på kredit og/eller kræve erstatning for det lidte tab.

Vi leverer altid varerne, hvor vi forbeholder os ejendomsretten, også i tilfælde hvor dette ikke er klart tilkendegjordt. De er meget velkommen til at rette henvendelse til os for yderligere information om disse betingelser.
Erlægger køberen ikke betalingen i rette tid, er sælgeren berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig morarente svarende til den til enhver tid af sælger fastsatte morarente, p.t. 2 % pr. måned.

BESKRIVELSE OG TEGNINGER M.V.
De i sælgers salgsmateriale anførte illustrationer, angivelse af kapaciteter, mål, dimensioner, priser og tekniske data er omtrentlige og kun bindende, såfremt aftalen udtrykkeligt henviser til dem. Sælger forbeholder sig ret til ændringer i udførelse m.v. uden forudgående varsel.

RETURNERING
Leverede varer tages ikke retur, medmindre særskilt aftale herom er truffet skriftlig.
For alle returvarer skal er altid medfølge en faktura, hvor de varer, der ønskes returneret, er opmærket. Dette gælder også, selvom du selv returnerer i butikken.
Skal vi finde fakturaerne fratrækkes 10% fra prisen på de returnerede varer, dog altid minimum kr. 250,-
Udbetaling af eventuelt tilgodehavende sker ved henvendelse til vort bogholderi, med oplysning om kunde nr. kontonummer samt kreditnota nummer.

VARENS STAND NÅR DU SENDER DEN RETUR
Beskidte varer og varer i beskidt eller beskadiget emballage tages ikke retur. I de tilfælde hvor vi kan rengøre/udskifte emballage, bliver dette gjort for kundes regning. Prisen for ompakning og/eller rengøring varierer efter materiale- og tidsforbrug

REKLAMATION
Du finder vores reklamationsbetingeler for erhverv ved at klikke her.

TVISTIGHEDER
Tvistigheder af enhver art afgøres ved sælgers hjemting, der er retten i Viborg, Danmark, eller, i tilfælde af, at tvisten er undergivet landsretsbehandling, Vestre Landsret. Køber er således også forpligtet til at lade sig sagsøge ved sælgers hjemting. Tvistigheder af enhver art skal afgøres på grundlag af dansk ret.

PRODUKTÆNDRINGER
Sælger forbeholder sig ret til stedse at foretage løbende produkt- og konstruktionsændringer i forhold til udleveret tegningsmateriale m.v., såfremt det solgte produkt opfylder de aftalte normer m.v., således at forekommende ændringer ikke medfører nogen forandret funktionsdygtighed eller anden ulempe for køber.

KØBERS YDELSER
Når andet ikke skriftligt er aftalt omfatter leverancen udelukkende det af sælgers virksomhed udviklede produkt. Sælger har således intet at gøre med produktets montering, såfremt der ikke er truffet nærmere aftale herom.

FØLGESKADER
For følgeskader forårsaget af det solgte produkt på, har køber en selvrisiko på kr. 4000,00. Sælger hæfter endvidere ikke for skade på ting, der er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse (erhvervstingsskade). Sælger er i øvrigt alene ansvarlig (produktansvar) i det omfang det følger af ufravigelige lovregler.

Reklamationsbetingelser For Erhverv

Generelt
Som erhvervskunde har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, eller ombyttet, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Sælger er i øvrigt alene ansvarlig (produktansvar) i det omfang det følger af ufravigelige lovregler.

Du skal reklamere indenfor "rimelig tid" efter, at du har opdaget manglen ved varen eller manglen ved varen burde være opdaget. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
Reklamationsperioden starter fra leveringsdatoen, medmindre en senere dato kan bekræftes af en salgs- eller værkstedsfaktura.

For anmeldelse af en reklamation bedes du udfylde vores reklamationsformular, som du finder her (Bruger du Firefox kan formularen muligvis ikke bruges. Vi anbefaler, at du åbner formularen i en anden browser). Du vil efterfølgende få tildelt et reklamationsnummer, som gør at sagsbehandlingen går hurtigere.

I forbindelse med dette vil vi som udgangspunkt bede dig oplyse følgende:

 • Fakturanummer.
 • Navn, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Varenummeret samt antal der ønskes reklameret.
 • Fyldestgørende beskrivelse af fejlen/manglen.
 • Oplysninger om køretøjet som den reklamerede del var monteret/forsøgt monteret på.
 • Monteringsdato og dato for konstatering af fejlen/manglen.
 • KM-stand ved montering og konstatering af fejlen/manglen.
 • Evt. testresultat og fejlkoder fra OBD fejludlæsning (denne SKAL medsendes hvis OBD fejludlæsning har været benyttet til at konstatere fejlen)
 • Evt. fotodokumentation af fejlen/manglen.
 • Evt. værkstedsfaktura fra oprindelig montering af varen. (Skal vedhæftes hvis arbejdsløn ønskes dækket)

Reklamationssager er normalt afsluttet inden for 14 arbejdsdage efter vi har modtaget reklamationen (sammen med relevante dokumenter og oplysninger), medmindre det skønnes nødvendigt at indhente yderligere oplysninger og/eller få dele sendt retur til undersøgelse.

Hvis vi har behov for at få varer retur i forbindelse med reklamationsbehandlingen oplyser vi hvilke det drejer sig om. Varerne pakkes efterfølgende forsvarligt og forsendelsen mærkes tydligt med reklamationsnummeret (eks. UH001234). Senest 10 dage efter der er modtaget henvendelse fra Hovwdiaudi om at varerne ønskes retur skal forsendelsen være afsendt til følgende adresse:

Bilspecialisten A/S Hovwdiaudi, Vognmagervej 14, 8800 Viborg.

Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Send derfor en kopi af din kvittering, enten med pakken eller send den til os på [email protected] mærket med reklamationsnummeret. Ønskes fragtomkostninger dækket, skal kvitteringen for forsendelsen være os i hænde inden 5 dage efter pakken er afsendt.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Gennerelle vilkår for reklamationer.

 • Modificerede vare kan ikke reklameres.
 • Vare der har været monteret på andet end disse er beregnet til kan ikke reklameres.
 • Vi dækker ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af fejlmontage, fejlbetjening, fejlagtig til- eller frakobling, mislighold, overlast, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, forkert brændstof, olie, smøremidler mv. eller ydre påvirkninger herunder hærværk.
 • Dele der reklameres skal opbevares indtil sagen er afsluttet eller til der modtages besked om andet.
 • Reklamationsvarer må ikke returneres til Hovwdiaudi uden forudgående aftale selv efter, at der er modtaget reklamationsnummer.
 • Det er kundens ansvar at sørge for at evt. returnering til Hovwdiaudi finder sted
 • Hovwdiaudi kan godtgøre rimelige returomkostninger i forbindelse med reklamationer såfremt reklamationen godkendes.
 • Hvis rimelige returomkostninger ønskes godtgjort skal kvittering for omkostningen være os i hænde inden reklamationen afsluttes, dog er 3 dage efter forsendelsen er afsendt altid rettidig.
 • Dele fra afviste reklamationer opbevares i 14 dage af Hovwdiaudi. Hvis kunden ikke har afhentet disse eller truffet aftale om at få disse tilsendt for egen regning, skrottes disse.
 • Alle reklamationsforsendelser til Hovwdiaudi skal være tydeligt mærket med reklamationsnummer.
 • Reklamationsforsendelser uden reklamationsnummer opbevares i 14 dage. Herefter skrottes forsendelsen medmindre vi i mellemtiden har hørt fra afsender.
 • Reklamationsvarer der returneres til Hovwdiaudi uden omdeling vil ikke komme frem.
 • Ønskes dækning af følgeskader skal dette oplyses på reklamationsformularen, og fakturaen for den oprindelige montering af delen vedhæftes, når først behandlingen af reklamationen er igangsat er det ikke længere mulig at gøre krav på dette.

Bemærk.
Reklamationer skal gennemgås og afgøres af vores kvalitetsafdeling, derfor kan ekspedienterne i butikken ikke ombytte varer på stedet. Har du svært ved at få udfyldt reklamationsformularen, hjælper vi gerne i butikken med at udfylde den sammen med dig.

Prøvemontering.
Vi anbefaler altid at lave en komplet prøvemontering af dele bestilt hos Hovwdiaudi. Specielt når vi taler om dele til klassiske biler. Eventuelle reklamationer skal fortages FØR f.eks. lakering af de modtaget dele. Hovwdiaudi dækker ikke omkostninger til lakering m.v.

Kvalitetssikring.
Hos Hovwdiaudi arbejder vi konstant på at forbedre vores produkter. Det kan vi ikke gøre uden din hjælp. Vi har brug for fyldestgørende fejlbeskrivelser i forbindelse med reklamationer. Med udgangspunkt i din tilbagemelding kan vi hurtigere identificere konkrete problemer og dermed sikre os, at du altid får det bedst mulige produkt.

Fejlbeskrivelser som ”defekt”, ”utæt” og ”dårlig kvalitet” bidrager ikke meget og kan være svære at genfinde. Vi vil gerne have oplyst hvordan en defekt er konstateret, hvor/hvordan produktet er defekt og hvorfor produktet menes at være af dårlig kvalitet. En fyldestgørende fejlbeskrivelse gør det nemmere at genfinde en evt. fejl og sikre dermed en hurtigere og bedre reklamationsbehandling til glæde for alle involverede parter.

Eksempel på en mangelfuld fejlbeskrivelse.
”bremsekaliberen er defekt”

Eksempel på en fyldestgørende fejlbeskrivelse.
”Bremsekaliberen er blevet utæt ved manchetten. Der siver bremsevæske ud. Derudover køre mekanismen til håndbremsen meget stramt. Håndbremse er blevet skiftet og fungerer som det skal. Se foto som viser, hvor bremsevæsken siver ud.”

Transportskader
Transportskader anses ikke som en produktrelateret reklamation. Forsendelser med synlige skader skal registreres på fragtbrevet ved modtagelse af forsendelsen og efterfølgende reklameres til Hovwdiaudi hurtigst muligt, sammen med fotos af skaderne på pakken inden denne åbnes. Ikke umiddelbart synlige transportskader skal anmeldes direkte til Hovwdiaudi hurtigst mulig.
Transportskader anmeldes også via reklamationsformularen på hovwdiaudi.dk og disse skal anmeldes hurtigst muligt, dog senest 5 dagen efter modtagelse af pakken.

Følgeskader
Er din reklamation berettiget, kan Hovwdiaudi i visse tilfælde dække følgeskader som f.eks. arbejdsløn. Arbejdsløn dækkes med kr. 339,- +moms i timen, efter standard tiden for den givende reparation. Der betales ingen former for tillæg, som f.eks. diverse-, materiale- eller miljøtillæg. Vi dækker ikke omkostninger til transport til værksted, lejebil m.v.
Er den oprindelige montering ikke foretaget på et momsregistreret autoværksted, er der ikke mulighed for at få dækket udgifter til følgeskader, heller ikke selvom reklamationen er berettiget.
Ønsket om dækning af følgeskader skal oplyses på reklamationsformularen, og faktura for den oprindelige montering af delen, samt tilbud for reparationen,  skal vedhæftes på reklamationsformularern. Vi betaler ikke for udregning af tilbud. Når først behandlingen af reklamationen er igangsat er det ikke længere mulig at gøre krav på dette.
Sælger hæfter endvidere ikke for skade på ting, der er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse (erhvervstingsskade).

Erstatningsvare.
Som udgangspunkt ombytter vi din vare med ny såfremt reklamationen er berettiget. Har du behov for en anden vare før reklamationen er færdigbehandlet, kan du købe en af os. Vi har ikke mulighed for at udlevere varer uden at fakturere denne efter jeres betalingsbetingelser, før din reklamation er afgjort af vores kvalitetsafdeling. Er din reklamation berettiget, kreditere vi varen efter vores behandling af sagen er afsluttet.