Butikken har lukket d. 23/12 & 30/12 - Samt alle lørdage i december, januar og februar
Levering indenfor 1-3 dage
Fri fragt uden omdeling ved køb for mere end DKK 600,-
Levering

ERHVERV

LEVERINGSBETINGELSERNES ANVENDELSE
Nedenstående leveringsbetingelser er gældende for alle mellem sælgeren og køberen indgåede aftaler og anses for vedtaget med sælgerens fremsendelse af ordrebekræftelse til køberen.

LEVERINGSAFTALE
Bindende aftale mellem sælgeren og køberen foreligger først, når køberen har modtaget ordrebekræftelse, eller såfremt sælgerens levering i henhold til aftalen finder sted. Vil køberen påberåbe sig uoverensstemmelse mellem ordre og ordrebekræftelsen, må denne fremsætte sine indsigelser skriftligt og straks. Sælgeren er ikke forpligtet til at foretage leverancer af dele og/eller ydelser ud over det i ordrebekræftelsen fastsatte, med mindre der indgås særskilt aftale herom mellem parterne.

LEVERING OG FRAGTOMKOSTNINGER.

Pakker 0- 20 kg. leveres med Post Nord. Større pakker og paller leveres med Danske Fragtmænd.
Leveringstiden er normalt 1-3 arbejdsdage, fra du har sendt din bestilling til, at du modtager varerne. Med arbejdsdage mener vi mandag til fredag. Kan vi ikke levere, vil du blive kontaktet.

Priser:
Køb for mere end eller lig med DKK 600,- pris for levering med Post Nord uden omdeling = gratis
Køb for mere end eller lig med DKK 600,- pris for levering med Post Nord med omdeling = DKK 49,-
Køb for mindre DKK 600,- pris for levering med Post Nord uden omdeling = DKK 29,-
Køb for mindre DKK 600,- pris for levering med Post Nord med omdeling = DKK 49,-
Køb uanset beløb, pris for levering med Danske fragtmænd = DKK 499,-

Bemærk vedr. forsendelser med Danske fragtmænd.
Der skal være en tilstede på leveringsadressen når Danske fragtmænd kommer for at aflevere din forsendelse. Er der ikke mulighed for, at der kan være en til at modtage forsendelsen, tages denne med på en fragtcentral, hvor du selv skal hente denne.  Du kan mod gebyr få Danske fragtmænd til at køre din forsendelse ud til dig igen.
Hvis du har en besked/instruks til Danske fragtmænd, kan du skrive denne i bemærkninger ved bestilling. Det er dog vores erfaring at det kan svinge meget fra chauffør til chauffør, om de overholder/reagere på disse.

Leveringstiden er ansat efter sælgers bedste skøn, men er uden forbindende. Forsinkelser fra sælgers side berettiger ikke køber til annullering af ordren eller til erstatning, medmindre leveringen forsinkes i mere end 3 uger efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringstid, idet levering foretaget indenfor denne frist i enhver henseende betragtes som rettidig levering.

Leveringen kan stilles i bero, så længe køber misligholder nogen forpligtelse overfor sælger, uanset om misligholdelsen vedrører den pågældende eller tidligere leveringer. Såfremt der, uanset af hvilken grund, skulle være tvivl med hensyn til købers betalingsevne til betalingstiden, er sælger berettiget til at nægte levering, indtil køberen har stillet en af sælger fastsat passende sikkerhed for betaling.
Såfremt levering forsinkes på grund af købers forhold, er køber forpligtet til at betale til aftalt betalingstid, ligesom køber forpligter sig til at afholde sælgers opbevaringsudgifter efter sælgers opgørelse og til de af sælger fastsatte priser for opbevaring.

Sælger er berettiget til at foretage delleverancer, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Levering i henhold til aftalen sker AB FABRIK (EX WORKS), således at køber bærer risikoen for hændelige begivenheder efter leveringstidspunktet, med mindre andet er aftalt. Køber drager selv omsorg for forsikring af varen efter levering, med mindre andet er aftalt. Såfremt sælger påtager sig levering på anden måde end ovenfor anført, skal den tilbudte pris forhøjes med sælgers fragtomkostninger samt eventuelle udgifter til forsikringer leveringen vedrørende.

Sælger påtager sig intet ansvar for ikke opfyldelse af sælgers forpligtelser i henhold til afgivne tilbud eller accepterede ordrer som følge af force majeure, så som krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, nedlagt eksport- importforbud eller nogen årsag i øvrigt, der ligger udenfor sælgers kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af varen. Såfremt mangelfri eller rettidig levering ændres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at vedvare længere end 2 måneder, skal køber dog være berettiget til at annullere afgivne ordrer og indgåede aftaler, uden at dette skal anses for misligholdelse.

Det påhviler sælger, såfremt sælger måtte anse at påberåbe sig nogen af de ovennævnte leveringshindringer, ufortøvet at underrette køber om hindringens opståen og det antagelige tidspunkt for hindringens ophør.

ANSVAR FOR MANGLER
Såfremt der konstateres mangler ved det leverede i henseende til konstruktion, fremstilling eller materialer forpligter sælgeren sig og er sælgeren berettiget til at afhjælpe disse, såfremt manglerne kan lægges sælger til last.

Køber skal dog, straks denne konstaterer manglen, skriftligt reklamere herover samt stille leverancen til sælgers disposition med henblik på udbedring af den konstaterede mangel. Er manglen af en sådan karakter, at reparationen ikke kan udføres på monteringsstedet, skal køberen returnere de mangelfulde dele til sælger med henblik på reparation/udskiftning af delene.

Transport af mangelfulde dele mellem sælger og køber sker for købers regning og risiko. Mangelfulde dele, som udskiftes, forbliver sælgers ejendom.

Såfremt sælger ikke efterkommer købers anmodning om udbedring indenfor rimelig tid, mister, sælger retten til at foretage afhjælpning af manglen.

Køberen er herefter berettiget til at lade manglen afhjælpe og/eller kræve erstatning hos sælgeren samt eventuelt hæve aftalen i overensstemmelse med Købelovens regler herom. Sælgerens ansvar omfatter ikke mangler, som viser sig ved materiale, der er leveret af køberen, eller mangler ved en af køberen forlangt konstruktion.

Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte funktionsvilkår og ved rigtig anvendelse af produktet. Ansvaret omfatter ikke fejl og mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller urigtig montering fra købers side eller konstruktionsændringer foretaget af køber uden sælgers samtykke eller fejl ved en af køberen udført reparation eller lignende.

Efter at risikoen for leverancen er gået over på køberen, har sælger intet ansvar for mangler udover det i nærværende punkt foreskrevne.

Dette gælder ethvert tab, manglerne måtte forårsage, som f.eks. driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tabte avancer eller enhver anden form for indirekte tab, som tænkes kan. Sælgers ansvar gælder kun for mangler, som viser sig indenfor 2 år fra den dag, leverancen anmeldes at være klar til levering.

Anvendes leverancen mere intensivt end aftalt eller forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes mangels perioden tilsvarende.

PRIVATE

LEVERING OG FRAGTOMKOSTNINGER.

Pakker 0- 20 kg. leveres med Post Nord. Større pakker og paller leveres med Danske Fragtmænd.
Leveringstiden er normalt 1-3 arbejdsdage, fra du har sendt din bestilling til, at du modtager varerne. Med arbejdsdage mener vi mandag til fredag. Kan vi ikke levere, vil du blive kontaktet.

Priser:
Køb for mere end eller lig med DKK 600,- pris for levering med Post Nord uden omdeling = gratis
Køb for mere end eller lig med DKK 600,- pris for levering med Post Nord med omdeling = DKK 49,-
Køb for mindre DKK 600,- pris for levering med Post Nord uden omdeling = DKK 29,-
Køb for mindre DKK 600,- pris for levering med Post Nord med omdeling = DKK 49,-
Køb uanset beløb, pris for levering med Danske fragtmænd = DKK 499,-

Bemærk vedr. forsendelser med Danske fragtmænd.
Der skal være en tilstede på leveringsadressen når Danske fragtmænd kommer for at aflevere din forsendelse. Er der ikke mulighed for, at der kan være en til at modtage forsendelsen, tages denne med på en fragtcentral, hvor du selv skal hente denne.  Du kan mod gebyr få Danske fragtmænd til at køre din forsendelse ud til dig igen.
Hvis du har en besked/instruks til Danske fragtmænd, kan du skrive denne i bemærkninger ved bestilling. Det er dog vores erfaring at det kan svinge meget fra chauffør til chauffør, om de overholder/reagere på disse.

VED MODTAGELSEN
Ved modtagelsen af dine varer er det vigtig at du kontrollerer, at varen er i intakt stand og ikke har lidt overlast i forbindelse med transporten.

Vi opfordrer på det kraftigste til, at der ved transportskader reklameres indenfor max 5 hverdage. Dette letter din bevisbyrde for, at skaden er opstået under transporten til dig og dermed var til stede på leveringstidspunktet.

Hvis din vare har kosmetisk skade anbefaler vi dig til ikke at den tages i brug, før du har kontaktet Hovwdiaudi.dk. Har varen været i brug, kan du som kunde have svært ved at bevise skaden.

Anmeldelse af beskadigede varer bedes ske via mail via reklamationsformularen, som du finder her.